INFORMACIÓ PER EMPRESES

La Llei General de Drets de les persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social (inclou la LISMI) estableix que les empreses públiques i privades de 50 o més persones treballadores , han de reservar, com a mínim, un 2% de la seva plantilla per a persones amb discapacitat.

La llei tambe preveu que en determinats supòsits en que resulti especialment difícil el compliment de l'obligació de la contractació directa de treballador/ores discapacitats les empreses poden portar a terme mesures alternatives. 

Aquestes queden recollides al REIAL DECRET 364/2005, de 8 d'abril pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.

http://treball.gencat.cat/web/.content/07_-_relacions_laborals/documents...